stereotypy.pl

wszystko co chcesz wiedzieć o stereotypach!

Dyskryminacja religijna w pracy

dyskryminacja-religijna

Poniższy artykuł analizuje znaczenie dyskryminacji religijnej w kontekście miejsca pracy, w tym obowiązki pracodawcy i prawa pracownika, podając typowe przykłady scenariuszy dyskryminacji religijnej. Przyglądamy się również sposobom, jak pracodawca może skutecznie ograniczyć tego rodzaju dyskryminację wśród swoich pracowników.

Czym jest dyskryminacja religijna?

Dyskryminacja religijna odnosi się szeroko do niekorzystnego traktowania osoby lub grupy osób z powodów związanych z ich religią lub przekonaniami. Obejmuje to najczęściej uznawane religie o dobrze zrozumianych kulturach, takie jak chrześcijaństwo, judaizm, hinduizm, sikhizm, buddyzm i islam, a także określone wyznania w ramach tych religii. Religia obejmuje również mniej znane religie lub sekty, takie jak scjentologia, rastafarianizm i pogaństwo.

„Wiara” nie ogranicza się tylko do przekonań religijnych. Może obejmować dowolne przekonania religijne lub filozoficzne. Ponadto, wiara, która nie jest wiarą religijną, może nadal być wiarą filozoficzną, taką jak ateizm, agnostycyzm, czy humanizm. Może to też być wiara w powodowane przez człowieka zmiany klimatu, spirytyzm i weganizm etyczny. Osoba może być dyskryminowana, na przykład za bycie ateistą, pod warunkiem, że jest to szczerze wyznawane przekonanie, które wpływa na sposób, w jaki żyje lub pracuje.

Traktowanie osoby mniej przychylnie niż innej osoby w pracy ze względu na jej religię lub przekonania jest niezgodne z prawem. Dzieje się tak, ponieważ religia lub przekonania religijne i filozoficzne są cechami chronionymi na mocy ustawy, która zakazuje niesprawiedliwego traktowania z powodu posiadania określonej cechy. Obejmuje to brak określonej religii lub przekonań, niezależnie od jakiejkolwiek innej religii lub przekonań, jakie dana osoba może mieć lub nie mieć.

Ochrona przed dyskryminacją w miejscu pracy obejmuje również przypadki, w których ktoś jest postrzegany jako wyznający określoną religię lub uważany za wyznawcę pewnych przekonań religijnych lub filozoficznych, niezależnie od tego, czy jest to rzeczywiście prawdą. Nazywa się to dyskryminacją percepcyjną. Podobnie, osoba może być dyskryminowana, jeśli jest związana z kimś (na przykład przyjacielem lub krewnym), kto wyznaje określoną religię lub jej odłam. Jest to dyskryminacja asocjacyjna.

Osoba będzie chroniona przed dyskryminacją religijną, niezależnie od tego, czy stara się o pracę, czy już jest zatrudniona. Prawo zabrania dyskryminacji, jeśli chodzi o jakikolwiek aspekt zatrudnienia, w tym zatrudnianie, zwalnianie, płace, świadczenia, awanse, transfery i szkolenia.

Rodzaje dyskryminacji religijnej w miejscu pracy

Zgodnie z ustawą, istnieją cztery różne rodzaje dyskryminacji, które mogą wystąpić w miejscu pracy ze względu na religię lub światopogląd albo brak religii lub przekonań:

  • Dyskryminacja bezpośrednia – sytuacja, w której dana osoba jest traktowana mniej przychylnie niż ktoś inny w pracy ze względu na religię, do której należy, albo na swoje przekonania religijne lub filozoficzne. Zarówno dyskryminacja percepcyjna, jak i skojarzeniowa, są formami dyskryminacji bezpośredniej.
  • Dyskryminacja pośrednia – występuje wtedy, gdy pracodawca stosuje określoną politykę, procedurę lub sposób pracy, który ma jednakowe zastosowanie do wszystkich, ale niesprawiedliwie krzywdzi osoby określonej religii lub wyznające określone przekonania religijne lub filozoficzne.
  • Molestowanie – sytuacja, w której dana osoba jest narażona na niepożądane zachowanie związane z jej religią lub przekonaniami, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jej godności lub stworzenie dla niej zastraszającego, wrogiego, poniżającego, upokarzającego lub obraźliwego środowiska pracy.
  • Wiktymizacja – sytuacja, w której dana osoba jest traktowana niesprawiedliwie, ponieważ złożyła skargę lub podjęła działania prawne w związku z dyskryminacją lub nękaniem religijnym lub poparła skargę lub roszczenie złożone przez kogoś innego, na przykład występując w charakterze świadka. Dotyczy to również sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że ktoś złożył lub poparł skargę dotyczącą dyskryminacji, nawet jeśli jest nieprawdziwa.

Faktem jest, że populacja w naszym kraju staje się coraz bardziej zróżnicowana. A to oznacza pojawianie się coraz więcej różnych religii i systemów wierzeń. W związku z tym pracodawcy muszą uważać, aby nie dyskryminować kogoś w pracy z powodu przekonań religijnych lub filozoficznych, jakie może mieć dana osoba.

Zobacz też rodzaje dyskryminacji w pracy.